Všeobecné obchodní podmínky Buderus

Tyto podmínky vydává společnost Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Praha 4, Pod Višňovkou 1661/35, PSČ 140 00, IČ 189 53 573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629 („Společnost"), a to za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících z poskytnutí přístupu do elektronického objednávacího systému Buderus („Extranet").

Přístup do Extranetu bude umožněn pouze oprávněným registrovaným členům, a to za účelem poskytnutí profesních informací týkajících se výrobků a služeb Společnosti. Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, komu umožní přístup do Extranetu. Přístup do Extranetu je registrovaným členům umožněn na dobu neurčitou, nebo po dobu trvání Extranetu.

Registrovaný člen výslovně prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté za účelem registrace jsou pravdivé.

Veškerý obsah Extranetu zůstává výhradním vlastnictvím Společnosti a registrovaní členové jsou oprávněni jej užít pouze v rozsahu nezbytném k plnění svých závazků vyplývajících ze spolupráce se Společností. Registrovaný člen se zavazuje využívat informace zpřístupněnému mu prostřednictvím Extranetu pouze pro účely, pro které mu byly zpřístupněny, zejména se zavazuje nevyužívat poskytnuté informace v neprospěch Společnosti či na její úkor a nerozšiřovat tyto informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

Registrovaný člen je oprávněn zrušit svou registraci v Extranetu, a to i bez uvedení důvodu. Zrušit registraci může registrovaný člen zasláním požadavku na objednavky@buderus.cz. Společnost se zavazuje zrušit registraci do 15 pracovních dní ode dne obdržení takovéhoto požadavku registrovaného člena.

Společnost je oprávněna registrovanému členu zrušit registraci v Extranetu kdykoli, pokud má důvodnou obavu, že registrovaný člen zneužívá poskytnuté informace prostřednictvím Extranetu v její neprospěch či jinak porušuje tyto všeobecné podmínky. Společnost není povinna registrovaného člena o takovémto zrušení registrace informovat.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli obsah a funkce poskytované prostřednictvím Extranetu rozšířit, zúžit či Extranet zrušit úplně. Nárok na náhradu škody či jakékoli jiné plnění v souvislosti se změnou Extranetu je vyloučen.

Společnost si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli změnit. Taková změna všeobecných podmínek je účinná dnem zveřejnění plného znění všeobecných podmínek na www.buderus.cz.

V ostatním se práva a povinnosti mezi Společností a registrovaným členem řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Registrovaný člen a Společnost se zavazují veškeré spory řešit především smírnou cestou. Není-li toto možné, je dána příslušnost českých soudů. V případě obchodních vztahů se určuje místní příslušnost soudu dle sídla Společnosti.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné dnem 1.4.2012.

 

TEST2

TEST3