Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

1. Informace o ochraně osobních údajů

Bosch Termotechnika s.r.o., IČ 18953573, sídlem Průmyslová 372/1 Praha 10. (dále „Bosch“, „my“, „nás“, nebo „naše společnost“) je potěšen Vaší návštěvou našich webových stránek a mobilních aplikací (společně také označovaných jako „on-line aplikace“) a Vaším zájmem o naši firmu a výrobky.

2. Bosch Termotechnika s.r.o. respektuje Vaše soukromí

Velmi nám záleží na tom, abychom chránili Vaše soukromí během celého procesu zpracování osobních údajů a abychom chránili i Vaše obchodní data. Osobní údaje, které jsme získali při Vaší návštěvě našich on-line aplikací zpracováváme důvěrně a v souladu se zákonnými požadavky.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat jsou součástí naší firemní politiky.

3. Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Bosch Termotechnika s.r.o.

Zde jsou naše kontaktní údaje:

Bosch Termotechnika s.r.o.

Praha 10, Průmyslová 372/1

PSČ 108 00

IČO 18953573

Registrace v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C, 121629

Jména osob oprávněných k zastupování:

Milan ŠLACHTA, Krzysztof CIEMIEGA (jednatelé)
Václav KLEIN (prokurista)

4. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů

4.1. Zpracovávané kategorie osobních údajů

Jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:

 • komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefon, e-mail, adresa, IP adresa),

 • obchodní údaje (např. smluvní vztahy, zájem o uzavření smlouvy nebo výrobky),

 • klientská historie,

 • účetní a platební údaje,

 • transakční údaje,

 • údaje pro plánování a řízení,

 • údaje z veřejně dostupných informací (nebo z veřejných rejstříků a seznamů),

 • kvalifikační údaje (např. o vašem proškolení a dovednostech),

4.2. Zásady

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, patří mezi ně např. jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, obchodní kmenové údaje, účetní a platební údaje, které vyjadřují identitu osoby. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje (včetně IP adres) pouze v případě, že k tomu máme zákonný právní titul nebo pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním nebo používáním osobních údajů týkajících se dané věci, např. prostřednictvím registrace.

4.3. Účely zpracování a právní základy

4.3.1. Umožnění přístupu na tuto on-line aplikaci bez registrace (Právní základ: Oprávněný zájem z naší strany o přímý marketing, pokud je v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů a zákona o nekalé soutěži).

4.3.2. Umožnění přístupu na tuto on-line aplikaci s registrací (Právní základ: plnění smlouvy).

4.3.3. E-shop bez kontroly bonity: Poskytnutí této online nabídky a plnění smlouvy podle našich smluvních podmínek včetně vyúčtování. K vyúčtování může také patřit prodej pohledávek. (Právní základy: Plnění smlouvy nebo pro prodej pohledávek oprávněný zájem z naší strany o efektivní správu pohledávek).

4.3.4. Zjištění přerušení provozu a výpadků (právní titul: splnění našich právních závazků v rámci bezpečnosti dat a oprávněného zájmu vyřešit přerušení a výpadky a zajistit bezpečnost našich aplikací).

4.3.5. Vlastní propagaci a propagaci prostřednictvím třetích stran stejně jako k průzkumu trhu a analýze dosahu, v rozsahu povoleném zákonem nebo založené na souhlasu (právní tituly: souhlas/náš oprávněný zájem, pokud je v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů a hospodářské soutěže).

4.3.6. Produktovými nebo zákaznickými průzkumy prováděnými telefonicky nebo e-mailem, pokud jste k tomu dali výslovný souhlas (právní titul: souhlas).

4.3.7. Účasti v zákaznických programech, soutěžích a jiných kampaních (právní titul: souhlas/plnění smlouvy).

4.3.8. Ochrana a obhajoba našich práv (právní titul: oprávněný zájem na ochraně a obhajobě našich práv).

4.3.9. Doručování zásilek dle plnění smlouvy (právní titul: plnění smlouvy).

4.4. Registrace

Pokud si budete přát využít nebo přistupovat k poskytovaným výhodám, požádáme Vás, abyste se zaregistrovali. Při registraci sbíráme údaje nutné k poskytnutí zvolené služby, plnění smlouvy (např. jméno, příjmení, e-mail, je-li třeba, další dobrovolné údaje. Povinné údaje jsou označeny *.

4.5. Log soubory

Při každém použití internetu, automaticky předává Váš internetový prohlížeč určité informace, které ukládáme v tzv. log souborech.

Log soubory ukládáme pro účely zjišťování výpadků a z bezpečnostních důvodů (např. pro odhalení možných útoků) po dobu 30ti dnů, následně jsou smazány. Log soubory, jejichž další uchovávání je nezbytné pro účely dokazování, není možné odstranit až do konečného vyjasnění daného incidentu a v závislosti na konkrétním případě mohou být předány vyšetřujícím orgánům.

V log souborech se uchovávají především tyto informace:

- IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zařízení, které je použito k přístupu k on-line nabídkám;

– internetová adresa webové stránky, ze které byla on-line nabídka zobrazena (takzvaná zdrojová nebo referenční URL;

– název poskytovatele služby, která byla použita k přístupu na on-line nabídku;

– názvy souborů a informací, ke kterým bylo přistupováno;

– datum, čas a doba trvání stahování;

– objem přenesených dat;

– operační systém a informace o použitém internetovém prohlížeči včetně instalovaných doplňků /add-ons/ (např. Flash playeru);

– kód stavu http (např. „Požadavek byl úspěšný“ nebo „Požadovaný soubor nenalezen“)

4.6. Děti

Tato online nabídka se zaměřuje na osoby starší 15-ti let.

4.7. Předání údajů jiným odpovědným subjektům

Vaše osobní údaje jsou předávány dalším správcům pouze tehdy, pokud je to potřebné pro plnění smlouvy, my nebo třetí strana máme oprávněný zájem na předání údajů nebo jste k tomu udělili Váš souhlas. Podrobnosti k právním základům jsou uvedeny v části 4.3 Účely zpracování a právní základy. Třetí stranou mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch. Pokud jsou údaje předávány třetí straně na základě oprávněného zájmu, je tato skutečnost vysvětlena v této Informaci o ochraně osobních údajů.

Kromě toho lze údaje předat jiným odpovědným subjektům, pokud jsme k tomu vázáni platnými právními předpisy nebo na základě vykonatelného úředního nebo soudního nařízení.

4.7.1. Poskytovatelé služeb (obecně)

Externí poskytovatele služeb pověřujeme úlohami, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, vyřizování plateb, programování, správa internetových stránek a mobilních aplikací, datový hosting, callcentra. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně kontrolujeme jejich činnost, zejména po stránce zodpovědného nakládání a ochrany údajů, které zpracovávají. Všechny poskytovatele služeb jsme zavázali k zachování důvěrnosti a dodržování platných zákonných předpisů. Poskytovateli služeb mohou být i jiné společnosti skupiny Bosch.

4.7.2. Poskytovatelé platebních služeb

Využíváme externí poskytovatele platebních služeb.

Podle toho, jaký způsob platby v objednacím procesu zvolíte, předáme data získaná k provedení plateb (např. bankovní spojení nebo údaje o kreditní kartě) peněžnímu ústavu pověřenému provedením platby nebo námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb zčásti shromažďují a zpracovávají tyto údaje také jako odpovědné subjekty. V takových případech platí informace k ochraně osobních údajů daného poskytovatele platebních služeb.

4.7.3. Oznámení o zásilce

Abychom Vás mohli nechat informovat o Vaší zásilce, předáváme Vaši e-mailovou adresu a tel. číslo v rámci plnění smlouvy přepravní společnosti – DACHSER Czech Republic a.s., Huťská 272, 272 01, Kladno nebo Geis CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01, Ejpovice, okres Rokycan

4.8. Předání údajů příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří mají sídlo mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, aby u příjemce existovala buď přiměřená úroveň ochrany osobních údajů (např. na základě rozhodnutí o přiměřenosti vydaném Evropskou komisí pro příslušnou zemi, nebo byla uzavřena dohoda o tzv. standardních smluvních doložkách EU mezi Evropskou unií a příjemcem), nebo pokud s takovýmto předáním vyjádříte souhlas.

U nás můžete získat přehled příjemců v třetích zemích a kopii konkrétně sjednaných nařízení k zajištění přiměřené úrovně ochrany osobních údajů. Využijte prosím údaje v části Kontakt.

4.9. Doba uložení; lhůty pro uchování

Vaše údaje ukládáme zásadně po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí naší online nabídky a s ní spojených služeb, resp. máme oprávněný zájem údaje dále ukládat (např. můžeme mít také po splnění smlouvy ještě oprávněný zájem na poštovním marketingu). Ve všech ostatních případech jsou Vaše osobní údaje odstraněny, s výjimkou údajů, které musíme dále uchovávat kvůli plnění právních povinností (např. jsme na základě lhůt pro uchování dokladů v souladu s daňovým a obchodním právem povinni předložit v určitém období úřadům dokumenty jako smlouvy a faktury).

5. Používání cookies

V rámci poskytování naší online nabídky se mohou používat cookies a sledovací mechanismy. Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě online nabídky mohou ukládat na vašem koncovém zařízení. Při sledování se mohou používat různé technologie. Zpracováváme informace zejména v rámci pixelové technologie, resp. analýzy souboru protokolu. Čtení cookies nám umožňuje navrhnout naše on-line aplikace optimálně pro Vás a Vám umožňuje snadněji je používat.

5.1. Kategorie cookies

Rozlišujeme cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky a cookies a sledovací mechanismy, které nejsou bezpodmínečně nutné pro technické funkce online nabídky. Používání online nabídky je obecně možné bez cookies, které slouží jiným než technickým účelům. V této části se nachází přehled používaných cookies.

5.1.1. Technicky nezbytné cookies

Technicky nutnými cookies rozumíme cookies, bez kterých nelze zabezpečit technické poskytování online nabídky. Sem patří např. cookies, které ukládají data pro zabezpečení bezproblémového přehrávání video- a audioobsahů.

Tyto cookies se po ukončení návštěvy smažou.

5.1.2. Cookies a sledovací mechanismy, které nejsou technicky nutné

Tyto cookies a sledovací mechanismy používáme pouze tehdy, pokud jste nám k tomu předem udělili souhlas. Tyto cookies a sledovací mechanismy rozdělujeme do dvou podkategorií:

5.2. Komfortní cookies

Tyto cookies usnadňují obsluhu a umožňují komfortnější surfování v rámci naší online nabídky, např. mohou být v těchto cookies uložená vaše jazyková nastavení.

5.3. Marketingové cookies a sledovací mechanismy

Obecně

Používání marketingových cookies a sledovacích mechanismů nám a našim partnerům umožňuje, abychom vám zobrazovali nabídky na základě vašich zájmů, které vycházejí z analýzy vašeho uživatelského chování:

– Statistika:

Používáním statistických nástrojů např. měříme, kolikrát jste si vyvolali stránku.

5.3.1. Google Analytics

Název: Google Analytics
Poskytovatel: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkce: Analýza uživatelského chování (vyvolání stránky, počet návštěvníků a návštěv, stahování), UX testování

5.4. Správa cookies a sledovací mechanismy

V prohlížeči a/nebo v našich nastaveních soukromí můžete spravovat svoje cookies a nastavení sledovacích mechanismů:

Upozornění: Nastavení, která provedete, se vztahují vždy k příslušnému používanému prohlížeči

5.4.1. Deaktivace všech souborů cookie

Pokud si přejete zakázat všechny cookies, přejděte do nastavení ve svém prohlížeči a deaktivujte ukládání cookies. Upozorňujeme, že to může mít negativní vliv na funkce webové stránky.

5.4.2. Správa vašich nastavení ohledně cookies a sledovacích mechanismů, které nejsou technicky nutné

Pokud navštívíte naše internetové stránky, budete v hlavičce pro cookies dotázáni, zda nám udělíte svůj souhlas s používáním komfortních cookies a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanismů. V našich nastaveních soukromí můžete již udělené souhlasy s účinností do budoucna odvolat nebo nám také svůj souhlas udělit později.

6. Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran – s námi nepropojených poskytovatelů. Po kliknutí na odkaz již nemáme vliv na shromažďování, zpracování a použití osobních údajů přenesených třetím stranám kliknutím na odkaz (jako např. IP adresa nebo URL stránky, na které se odkaz nachází), protože přirozeně nemáme kontrolu nad jednáním třetích stran. Za zpracování osobních údajů třetími stranami neneseme odpovědnost.

7. Bezpečnost

Naši zaměstnanci a námi pověření poskytovatelé služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení aplikovatelných zákonů o ochraně osobních údajů. Provádíme všechna nezbytná technická a organizační opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany a pro ochranu námi spravovaných údajů především před riziky náhodného nebo neoprávněného zničení, manipulace, ztráty, modifikace nebo neoprávněného zveřejnění a neoprávněného přístupu. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále vylepšována v souladu s technologickým vývojem.

8. Práva uživatelů

K uplatnění svých práv použijte prosím údaje v části Kontakt. Přitom zajistěte, abychom mohli jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

Právo na informace a právo na přístup k informacím:

Máte právo získat od nás informace týkající se zpracování Vašich údajů. K tomu můžete uplatnit právo na přístup k osobním informacím, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu a právo na výmaz:

Můžete od nás vyžadovat, abychom – pokud jsou splněny zákonné předpoklady – opravili nesprávné údaje k Vaší osobě nebo abychom Vaše údaje vymazali. To neplatí pro údaje nezbytné pro účely vyúčtování a účetnictví nebo pro údaje, na které se ze zákona vztahuje povinnost uchovávání. Pokud není přístup k takovým údajům potřeba, jejich zpracování se omezí (viz níže).

Omezení zpracování: Můžete od nás vyžadovat, abychom omezili zpracování Vašich údajů – pokud jsou splněny zákonné předpoklady.

Námitka proti zpracování údajů:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany. Pak ukončíme zpracování Vašich údajů, ledaže můžeme – na základě zákonných norem – prokázat pádné a právem chráněné důvody pro další zpracování, které převáží nad Vašimi právy.

Námitka proti přímému marketingu:

Kromě toho můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely („námitka proti zpracování údajů k marketingovým účelům“). Zohledněte prosím, že z organizačních důvodů může dojít ke kolidování Vašeho odvolání souhlasu s použitím Vašich údajů v rámci již probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů u právního základu „oprávněný zájem“:

Kromě toho máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování údajů z naší strany, pokud vychází z právního základu oprávněný zájem. Pak zpracovávání vašich údajů zastavíme, pokud nemůžeme podle zákonných ustanovení prokázat nezbytné, právem chráněné důvody pro další zpracovávání, které převažují nad Vašimi právy.

Odvolání souhlasu:

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete jej kdykoli odvolat s budoucí účinností. Oprávněnost zpracování Vašich údajů až do okamžiku odvolání zůstane tímto nedotčena.

Přenositelnost dat:

Nadále máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, předané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, příp. – je-li to technicky proveditelné – požadovat, aby byly předány třetí straně.

9. Informace poskytované subjektům údajů v souladu s čl. 13 GDPR – Společní správci

Jakožto strana odpovědná za SingleKey ID odpovídá společnost Bosch.IO GmbH společně s třetími stranami odpovědnými za aplikaci/aplikace, které využíváte, za zpracování vašich údajů v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů a vnitrostátními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. V souladu s čl. 26 GDPR (Společní správci) jsme písemně sjednali, že budeme mít společnou odpovědnost za zpracování údajů. Zejména jsme stanovili a sjednali povinnosti a závazky zúčastněných stran. Podrobné informace o jednotlivých operací zpracování najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Bosch.IO GmbH a v informačním listu o zpracování údajů, které jsou k dispozici na Zásady ochrany osobních údajů.

10. Právo na stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je příslušný Vašemu místu bydliště nebo Vašemu regionu nebo u dozorového úřadu, který je zodpovědný za nás. Tím je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon:
Pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna)
Fax: +420 234 665 444
WWW: https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

11. Změny Informace o zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše opatření na zabezpečení dat a ochranu osobních údajů, pokud si to vyžádá technický vývoj. V takových případech naši informaci o ochraně osobních údajů odpovídajícím způsobem doplníme. Proto, tedy prosím, věnujte pozornost platné verzi Informace o ochraně osobních údajů, protože ta se může měnit.

12. Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit na adrese uvedené v části „Správce“.

K uplatnění Vašich práv použijte, prosím následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/

Pokud jde o oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů, použijte tento odkaz:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&language=eng

V případě podnětů a stížností ohledně zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na koordinátora pro ochranu osobních údajů pro společnosti ze skupiny Bosch v České republice a na Slovensku: oou@cz.bosch.com.

Kontaktovat můžete také našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Information Security and Privacy (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NĚMECKO
e-mail: DPO@bosch.com

13. Datum účinnosti

11. 8. 2020

 • Impresum
 • Ochrana dat
 • Dodací podmínky
 • FAQ
 • © Bosch Termotechnika s.r.o. 2024, všechna práva vyhrazena